Fishes

Fishes

Fishes
Fishes

Fishes

  • Ayre, Bacha, Bailla, Hundra Bailla, Boal, Bhetki, Buzuri, Batashi, Bashpata, Chapila, Chelapata, Deshi puti, Dhani Koral, Gazar, Kaikka, Keski, Koral, Kajoli, Lakkha, Lasso, Long Baim, Loitta, Nola, Phool Chiring, Parsha Bata, Rani, Rita, Red Chiring, Shar Puti, Star Baim, Taki, Tapashi.