Ganjetic Koi

Ganjetic Koi

Ganjetic Koi
Ganjetic Koi

Ganjetic Koi

  • Latin Name :-   Anabas Cobojius
  • Size 1 :-  80g/90g
  • Size 2 :-  90g/100g
  • Size 3 :-  100g+